पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा

वर्ग कक्ष (ज्ञानरचनावाद)

 

 

ग्रंथालय

 

खेळाचे मैदान

 

ओडीटोरीयम – असेंब्ली हॉल